Just nu söker vi: Javautvecklare, frontendutvecklare, arkitekter och testare

Beams MOOD

Ett av Beamon Peoples viktigaste mål är att vara det bästa bolaget med de mest nöjda medarbetarna. MOOD, som vi kallar vår medarbetarundersökning, ger oss möjlighet att följa upp och säkerställa att vi är just det, men även att agera om vi ser ett resultat som pekar på något annat, vilket gör svaren väldigt värdefulla.

MOOD täcker bland annat företagskultur, kollegor, chefer och ledarskapet, möjlighet att påverka, kompetensutveckling och uppdrag. Nu har vi summerat den senaste undersökningen och den visar på glädjande resultat. Daniel J:son Lindh, VD på Beamon People, berättar.

Vad kan du utläsa ur resultatet för senaste undersökningen?
"Först och främst så var totala snittet 5,4 av 6 vilket är oerhört fina betyg. Sedan senaste undersökningen har vi jobbat med de frågor som visade på förbättringsmöjligheter och det är roligt att se att vi är på rätt väg i de frågorna."

Hur följer ni upp resultatet från en medarbetarundersökning?
"Vår ambitionsnivå är att alltid ligga väl över 5 (av 6) och att alla eventuella negativa trender ska hanteras på både bolags- och gruppnivå. Så snart sammanställningen är gjord går vi igenom resultatet med hela bolaget och sen tittar respektive grupp på sitt specifika resultat. Undersökningen är anonym men grupptillhörighet anges. När grupperna har gått igenom sina resultat summerar vi i ledningsgruppen och eventuella negativa trender tar vi actions på. Slutligen återkopplar vi till alla på bolaget om vad som har hanterats."

Vad blir fokus nu?
"Vi fortsätter att agera på allt som kommer upp och det vi jobbar vidare med nu är att säkerställa att alla som vill känner sig inkluderade i bolagets utveckling och våra gemensamma mål. Första steget är en mål och vision-workshop senare i februari."